plus minus gleich
toggle
toggle

Uczniowie z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią

Zestawienie opracowano na podstawie kartoteki zagadnieniowej BP w Ostrowi Mazowieckiej

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz ; [rys. Agata Fuks]. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2008.
 2. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2001.
 3. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006.
 4. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
 5. Dysleksja / Gavin Reid ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : Liber, 2005.
 6. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Harmonia, 2006.
 7. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. - Gdańsk : Harmonia, 2004.
 8. Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych / Renata Makarewicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006.
 9. Dysortografia : uwarunkowania psychologiczne / Izabela Pietras. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
 10. Instrukcja do III części pomocy terapeutycznych dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych / Teresa Danielewicz, Anna Koźmińska, Janina Magnuska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1976.
 11. Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli / Bernice H. Baumer ; przekł. z jęz. ang. i adaptacja Dorota Kozińska. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2007.
 12. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond ; [tł. Ewa Klimas-Kuchtowa]. - Kielce : Jedność, 2004.
 13. Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko. - Białystok : [Wydawnictwa Logopedyczne], 2003.
 14. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
 15. Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją / Helena Grzelachowska. - Warszawa : Seventh Sea, 2008.
 16. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Wyd. 3 popr. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998.
 17. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 1999.
 18. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 19. Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce / Urszula Oszwa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 20. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 [osiemnastu] struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 21. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Dorota Dawid. - Kraków : Impuls, 2004.
 22. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : Harmonia, 2002.
 23. Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda. - Wyd. 2 zm. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004.
 24. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychiologii[!]. Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej. - Białystok : Wydawnictwo "Logopeda Radzi" : staraniem Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
 25. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 26. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 27. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. - Gdynia : Operon, 2004.
 28. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
 29. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Kraków : Impuls, 2005.
 30. Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata Zofia Rutkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

 

Artykuły z czasopism:

 1. Czy dziewięć jest większe od sześciu? / Magdalena Pitala.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 61-68
 2. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2. / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 40-46
 3. Dostosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9
 4. Dysgrafia : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 44-45
 5. Dysgrafia i dysortografia na lekcjach języków obcych: uwagi praktyczne / Janusz Leśniak.// Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 177-178
 6. Dysleksja - problem cywilizacyjny / Marta Korendo.// Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 51-53
 7. Dysleksja a nauczanie języka rosyjskiego / Elżbieta Mazur-Zagórska.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 169-171
 8. Dysleksja dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106
 9. Dysleksja i ruch / Kinga B Bulińska.// Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 38 – 40
 10. Dysleksja jako problem linearnych przekształceń / Jagoda Cieszyńska.// Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 18-22
 11. Dysleksja jest wszędzie / Ewa Raczyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s. 3-8
 12. Dysleksja jest wszędzie / Ewa Raczyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 7-10
 13. Dysleksja okiem pedagoga / Paulina Szachniuk-Albowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 42-44
 14. Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / Katarzyna Figat.// Lider. - 2006, nr 10, s. 14-17
 15. Dysleksja u dzieci / Barbara Kowalińska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 35-37
 16. Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 77-85
 17. Dyslektycy w bibliotece : próby przełamywania barier podejmowanych w bibliotekach skandynawskich / Barbara Białkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 7/8, s. 25-28
 18. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej : zajęcia biblioterapeutyczne połączone z treningiem umiejętności społecznej, wzmacniające poczucie własnej wartości. Opis i analiza przypadku edukacyjnego / Emilia Wyględowska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10
 19. Głoski, sylaby, zdania - jakie to trudne! / Anna Szkolak.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 46-49
 20. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? / Magdalena Pitala.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 65-74
 21. Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? / Danuta Rajewicz.// Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 55-60
 22. Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 8-16
 23. Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna nr 4/5, s. I-V
 24. Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Droździewicz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 29-31
 25. Nietypowe województwo / Anna Szczepińska.// Matematyka w Szkole. - 2007, nr 38, s. 3-6
 26. dysleksji rozwojowej w przepisach prawa i nie tylko / Katarzyna Chrąściel.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 3, s. 35-55
 27. dysleksji... optymistycznie / Aneta Jałowiecka.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 29-36
 28. Ortofrajda - zabawa dydaktyczna dla dzieci z trudnościami w poprawnym pisaniu / Lesław Furmaga.// Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 54-57
 29. Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Teresa Wejner.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 24-26
 30. Patomechanizmy dysleksji / Anna Jurek.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 23-45
 31. Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 50-55
 32. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty.// Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 20-21
 33. Przeszukiwanie leksykalne w kształtowaniu umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 46-61
 34. Przygotowywanie grafomotoryczne do pisania : rozważania pedagoga terapeuty / Marianna Liberadzka.// Życie Szkoły 2009, nr 6, s. 26-31
 35. "Psychopedagogika stosowana" u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, wkładka s. I-III
 36. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu / Katarzyna Rączka.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 8-12
 37. Sprawozdanie z konferencji : "Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza desleksji i dyskalkulii - problemy i nowe rozwiązania", Warszawa 9 grudnia 2008 / Kamila Kozłowska.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 228-231
 38. Techniki polisensoryczne w nauczaniu języka obcego uczniów z dysleksją rozwojową na szczeblu gimnazjalnym / Anna Małgorzata Różańska.// Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 53-62
 39. Terapeuta osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - jego rola, zadania status prawny : przemyślenia zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Terapeutów w Gdańsku / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 3-6
 40. Trudności u dzieci w uczeniu się matematyki - w świetle prac Urszuli Oszwy / Teresa Wejner.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, wkładka s. XI-XII
 41. Trzeci odcinek orzecha / Bożenna Kukier.// Matematyka w Szkole. - 2007, nr 40, s. 5-7
 42. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko-Szczerbak.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 33-42
 43. W czepku urodzona, czyli portret szczęśliwej dyslektyczki / Katarzyna Bogdanowicz.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 71-79
 44. Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. I-IV
 45. W japońskiej szkole w Warszawie - lekcje języka japońskiego i dysleksja? / Dorota Rospierska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 31-38
 46. W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 46-57
 47. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna nr 3, s. I-V
 48. Wszystko jest możliwe! : (scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniówwklas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną) / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19
 49. Znaczenie diagnozy / Bożenna Odowska-Szlachcic.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7,

s. 44-49

 

 

Opracowała Anita Bałas